Sunday, January 7, 2018

చిట్టి చిట్టి స్నేహాలు - పెద్ద పెద్ద కధలు


మా వాడు ఎవరితోను ఆడడు అని అనుకున్నని రోజులు పట్టలేదు, మా వాడు ఇంట్లోకి అసలు రావటంలేదు అని అనుకోవటానికి. నిజము చెపితే మీరు నమ్మరు కానీ, మా వాడు ఇలా ఇంత ఇంత సేపు బయట ఆడుకోవటానికి  వెళ్ళితే నాకు బోరుగానే ఉంది, కానీ మా వాడు జీవితములో స్వతంత్రముగా బతకటానికి వేయవలసిన తోలి అడుగు కాబట్టి వదిలేసాను.

ఆటలతో పాటు గొడవలు పడటం చిన్న పిల్లల అలవాటే కదా అనుకున్నాను. కానీ తరిచి చూస్తే ఇద్దరు అబ్బాయిల మధ్య తగవులకి, అమ్మాయిల మధ్య తగవులకి బోలెడు తేడా ఉంది సుమా.
ఇంకా ఒక్క అమ్మాయి, అబ్బాయి మధ్య గొడవలు ఇంకో రకం. అబ్బాయిల మధ్య గొడవలు చాల వరకు, ఎవరు ముందు, ఎవరు గొప్పగా ఆడారు అన్న వాటితోనే ఆగిపోతాయి. ఇద్దరు అమ్మాయిల మధ్య గొడవలు చాలా వరకు ఎవరు కోట్టారో తో మొదలు అయినా, ఎవరు ఎక్కువ అనే దగ్గర ఆగిపోతాయి.  ఇంక మూడో రకం ఉన్నాయే వాటిని వివరించటం  చాలా కష్టం.

ఇద్దరు అబ్బాయిల మధ్య గొడవలకి మొట్ట మొదటి కారణము ఏమిటి అంటే, ఎవరు మొదటగా బాల్ వేయాలి, ఎవరు గట్టిగా కొట్టారు అనే  వంతులు  అంతే. రెండో వాడికి ఆవకాశము వస్తే, తాను మొదటి వాడి కంటే ఇంకా బాగా ఆడగలను అని చూపించకుంటే చాలు, వీళ్ళకి ఇంక ఏమి అక్కరలేదు. వీళ్ళ గొడవలు తాటకు మీద మంట లాంటివి, ఎక్కువ సేపు ఉండవు. ఎంత వేగముగా కొట్టుకొంటారో, అంటే వేగముగా కలిసిపోతారు. మనకి అసలు పని పెట్టరు. ఇంకో పక్క, ఇద్దరు అమ్మయిల మధ్య గొడవలు వస్తే, ఇంకా అది మూడో ప్రపంచ యుద్ద సంకేతాలే సుమా,
మనము తొందర పడి ఆపక పోయామో అవి  గాలి వాన ముదిరితే తుఫాన్ గాలులుగా ఎలా మారిపోతయో ఆలా మారిపోతాయి, అది కూడా చాలా తొందరగా. ఆపటానికి వెళ్ళామో మనము ఆ జడివానలో కొట్టుకుపోతాం సుమా.  ఒక్కరూ  కూడా తగ్గారు, మనము ఎవరి వైపు మాట్లాడిన, రెండో వారి అలకకు ఇంకా అంతు ఉండదు. కాబట్టే మనము అక్కడి నుంచి దూరముగా జరిగి పోవటం చాలా మంచిది.  అలానే వదిలి వేశామో వారి ఏడుపుల వరదలో మనం కొట్టుకుపోవాల్సిందే. ఇక వారి ఇద్దరినీ సముదాయించే లోపల మన పని అయిపోతుంది.

ఇంకా అమ్మాయి, అబ్బాయి మధ్య గొడవలు అనుకోండి, అవి తెగటానికి కారణమూ ఒక్కటి చాలు. ఆ అమ్మాయే, తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని అబ్బాయి, కొంచము బతిమాలుకుంటే చాలు, అమ్మాయి ఒప్పేసుకొంటుంది. కానీ ఇక్కడ గొడవలు ఎవరు మొదలు పెట్టినా సరే, ఇద్దరికీ రాజి కుదర్చటము చాలా సులువు.

 ఎవరి గొడవలు పెద్దవి, ఎవరి గొడవలు చిన్నవి అని ఆలోచించే బదులు, ఏ గొడవ అయినా మన వాడు, స్వయంగా తీర్చుకొనే అలవాటు చేయటము చాల మంచిది. ప్రతి గొడవలో, మనము దూరకుండా ఉన్నవరకు అని గొడవలు చిన్నవే, ఇట్టే సమసిపోయేవే. పెద్దవాళ్లు తల దూర్చారో, చిన్న చిన్న గొడవలు కూడా పెద్దవి అయిపోతాయి. ఇదే అందరు పాటించాల్సిన సూత్రం.Field trip on the New Year day!!!


As Christmas vacation was getting ended, Me and my friends have decided to go out for a long drive. I mean really long long drive and have fun while going in the car. So we started pestering my Dad for a long drive. Dad had a day off. So he told us that if we finish our lunch faster, he would take us again to beach after a long drive. We felt that we had already gone to beach and we need to explore new place this time. So we started nagging again saying "NO BEACH", "NO BEACH".  Finally my mom gave in and said that she would take us to a new place, which would be a surprise to us and we shouldn't ask any further details. So we started becoming more and more curious about this new place now. We tried all the possible tricks to get the information from parents. Parents being elders, they very cleverly avoided that discussion till our lunch.

So we finished our lunch in a jiffy - wondering what's there in the menu - Its normal curd rice and pappad. We didn't dare ask for more varieties, as we wanted to rush out as fast as we can to that new place. So finally the time has come for us to start and we packed all our snack packs till the brim and we are ready to zoom off.Daddy took us for a really long drive and it was fun, as we started singing all the songs and rhymes we know at the top of our voice. Finally after some time, we started feeling hungry, as we didn't eat our tummy full during the lunch due to the excitement naa. So we started opening on the snack packs in the car itself. Poor Car started telling us not to spoil him and throw the food inside the car. But tell me, who would listen to the car, when we kids are out to have so much fun?

Finally we reached our destination. Its called #Dakshina Chitra, a nice place tucked in the ECR road of Chennai. As soon as we entered, we liked this place, as there is a small lawn in the front to play around while my Mommy was getting the tickets. So we started having fun right away. But little did we know the actual surprise we had in store for us.  We started exploring all the rocks and little areas around the reception while having fun. Then my Daddy took us to an open place called open air theatre where we started jumping up and down the steps while having some snacks. I know that by seeing our photo's you would agree with my mom's saying that we are three little monkeys. So we started singing that rhyme also.

Image result for dakshinachitra
Picture Courtesy : Google - Dakshina Chitra


Then my Dad took us to another place after some time. There we had few plastic chairs and my parents made us sit there and wait for some time, saying that this is the real surprise. Little did we realize that there would be a dance show then and there itself. Suddenly few people with drums started appearing and they started dancing. The dance was so nice and rhythmic. Surprisingly, there is no song there. Those uncles were dancing to the sound of drums only. I couldn't stop my feet from dancing. That dance is called "Tappu Dance" it seems. So we also joined them in the last to shake our legs a little. But I really wonder how come those uncles were able to dance so nicely holding those drums. Those drums were so heavy, I tried lifting them but couldn't. I wonder what those uncles eat? I thought of asking them, so went near them. But seeing them up close, I couldn't ask them. So just wished them a "HAPPY NEW YEAR" and came back.


Can you guys please let me know in the comments below, as to from where those uncles got that much strength, so that I can also eat the same. I can grow up in a jiffy and dance like them. Will you please help me with this.

Tuesday, January 2, 2018

Do you know the Mommy of the Waves in the Ocean?

On the day before New Year, we went to visit the Beach along with my friends. That was the first time, I went out all alone with my friends leaving my Mommy and Daddy at home, as they were expecting few guests at home.

Going to Beach was tough, as I was worried as to how my Mommy and Daddy would cope with out me. My mommy always says that she would become bored with out me. Since I had left them for the first time,  I was always thinking about them through the cab ride.  What mischief they would both get into during my absence and what toys they would break during that time. Before boarding the cab, I told them not to touch my toys, but still you know how these grown ups would be. They would never keep their promises up.

Also, the feeling of going along with friends was very good and I also enjoyed the cab ride, as three of us kept on singing lots of songs and telling lot of the stories on the way. We kept the cab driver uncle engaged in our conversation as well, by asking him lot of questions. As kids, we have lot of doubts isn't it, so some body needs to address them for us isn't it. Uncle and aunt who accompanied us were busy in the phones, so we decided to ask the cab driver uncle itself and test our knowledge of Tamil on him.  By now, you guys would know that I speak only very little Tamil and am fluent only in English and Telugu. I hope you remember it.

After going to beach, we played a lot in the sand, built lots of sand castles and also poured sand on each other's heads. Uncle was telling us not to pour sand on each other, but can you guess what we did -  we pulled that uncle also into the sand and poured sand on him. Finally he also enjoyed the sand play with us. We collected lots and lots of sea shells in the sand.

Then we went near to the water to wash our hands and legs. Waves were rushing to meet us. They were coming one after another in a very orderly way, but at a faster rate. So we went on greeting all the waves on by one, waving our hands and dipping our legs in them. But the way, they were rushing back into the sea, made me little curious as to why they are coming forward in the first place and then why are they rushing back again. So I started thinking a logic for this, as my mommy was not around. Otherwise, I would have asked my mommy and she would have explained it to me. Then I thought that some where in the middle of the ocean, the mommy of all the waves must be sitting and pulling these waves back just like how my mommy pulls me back from any dangerous activities I do, by holding my shirt.
Related image
Picture Courtesy: Google - thewallpaper.co

So I want to go and meet that mommy of the waves and have a talk to her, as to how come she has so many children and how is she managing them, as all of them seem to be more naughtier than me. Do you guys have any idea? If yes, can you please leave a comment and let me know. Then we all can go and meet that mommy of waves and have a nice party with her. I wonder, what are the things that waves would be eating? Any idea folks?

Tuesday, December 26, 2017

Sorry and Thank you Santa Claus!!!

Thanks a lot Santa Claus for getting us lot of gifts and also cheer. My mamma and pappa told us that you would be coming on 24th midnight and giving us gifts. So all my friends including my kitty (baby) friend decorated the tree and were eagerly waiting for you by playing various games. We had loads of fun during that time. Finally we got so very tired and dozed off in the hall itself. All our mommy's carried us back to our bedrooms.


Next day we got up late as we were tired. By the time we came out to the Christmas tree, all the precious gifts were lined up for us under the tree. Seeing those gifts only I remembered our meeting in the dream. You were looking so very tired and hungry in the dream and nobody kept the food or the hot chocolate for you. When I offered you some cookies and warm milk, you seem to be very relieved. Then I think I kept on asking you so many questions and of course I don't really remember the answers you gave me.

So my next obvious target is my mommy. So only she answered my question of how did you manage to distribute gifts to so many kids. I don't even know how to count beyond 1000, and you seem to have  delivered to 10 times more than that number. This is as per my dad, so don't ask what's that number though. My mommy told me that you have local deputies who would help you in delivering.
But my another doubt still remains unanswered. Some of our kids sing songs like "Santa is struck in the chimney" and all to tease you and trouble you. So how do you take that all up and still smile. Please teach me that trick naa?

So I will tell my friends and all to keep some food and milk for you near the Christmas tree from next time. We also include the food for your rein deers as well. So please send us a letter with all your food preferences like how we write you the letters with all our wishes. I promise you that you wouldn't go hungry from next time onwards.

So guys, if you think that what I am telling makes sense, then please inform your kids to treat Santa nicely OK?

Wednesday, December 20, 2017

Do you want to make your Car Happy?


The other day, when we were going to the school, I felt that our car was in a very sad mood. It was not speaking properly and it was not at all cheerful. Wondering how a car can speak? That's the whole problem with these elders, you guys can't understand the feelings unless people speak out. See everything and person has feelings and its not necessary for them to voice out the stuff. We need to understand the silence, as silence speaks lots of words.  So to answer your question, the honking sound of the car, the whiff of the AC in the car tells me lot about its feelings and unsaid words.


Picture Courtesy: Google (Non copyrighted one)

I asked my best friend Car as to what is it that's bothering him. He told me that since the Christmas cheer has spread all over, and people are all enjoying, but he feels that he has been left out. Nobody wants to celebrate with him nor make him part of the parties. I also felt very sad hearing this, and told him that we can celebrate his birthday. But can you imagine the poor thing doesn't even know when he was born and how old he is. So sad isn't it.

  I went and asked my mom, why can't we do a party for the Car and tell him Thank you for driving us all around. My mom told me that we do that during "Navaratri - Dussehera" festival and no need to do it now. But how will mom understand the feelings of the car. She is also an elder naa, so she gets lost in the worldly stuff.

 So me, with my friends has decided to throw a surprise party to car. We convinced our Dad to get us all the stuff from the nearby super market. Its  obviously the stuff which we like, as friends would have the similar tastes isn't it. So our Car also likes Choco's, chips, cakes, chocolates. Of course our Dad gave us only the green tea, instead of juice as its cold now.  We all like the green tea. We turned that party into the birthday party and sang the birthday song to the car.  So we all had a big blast you know and the poor car was very happy that it was also dancing along with us.Next day morning, the car took us all for a very very long drive and it was back to its chirpy mood and was humming all the way. So from now on, we had decided that we would do like this once in a while. I hope after reading this note, you guys also start planning surprise parties for the things like car, scooter etc and make them happy. Please let us know how your parties went, by leaving comments on this blog.

Thursday, May 11, 2017

Showcasing the Joy of Dancing - Witness 2K17


Are you guys waiting eagerly to hear about my dance performance and also about the venue. Okay, here I am coming with all the details for you.

Image result for russian cultural centre chennai
       
Picture Courtesy: Google

         The venue is at #Russian Cultural Center, in Chennai. The stage is wonderful and it has all those big big flashing lights and huge speaker boxes. The moment I went inside, I couldn't locate the speaker boxes and thought as to how come such a big sound is coming..then my Dad showed me the concealed speakers and they are really cute. Then comes an array of lights, both big and small. There is an uncle sitting near to a small projecting device and he is controlling the angles of lights. They are able to move them up and down. The lights are getting focused on to the floor and roof and I liked that concept. I think, I need to get that set for my house as well. What say folks? So I was super excited with all this lights and sound effects and in the mean time, my #Satish Anna called me for the dress rehearsal. I happily went on to the stage to give my performance. But don't think that it was so smooth. There came another smoking surprise for me. Wondering what it is? Its a blower actually which blows the artificial smoke on to the dancers. The first time it came on to me, I was scared you know. But being a big boy, I should not cry in front of everybody naa. So I just danced away my fear you see.

         Can you imagine, what was the ultimate reward I got, for dancing away my fears. It's a tight hug and a big kiss from my Mom and Dad. Their hugs and kisses sent away all my fears. So it was time for getting ready and waiting for my final performance. We all got ready and my #Satish Anna gave us sandwiches and chocolate before the final performance, which we all ate happily, as we were all hungry. Please see the snap below of our entire team with #Satish Anna. Me, Satish Anna and Uday Anna are in the circle.          The performance was over in a jiffy, after such a long wait. My Mom, Dad and Anna were all praising me for my dance. But I was not happy, you know why?. Post my performance, they sent us down the stage and my #Dancebox gurus gave their performance. I was feeling very sad, that they didn't include me in their performances. Theirs were for more longer duration and also involved lot of complex moves. Guys please tell me when would I be able to perform like them? Every body is telling me that I am small to do those dances. So even while getting the certificate, I was not sure whether to be happy or not?


          All these elders keep telling so many lies and also change the facts as they please. Some times they tell me that I am a big boy, some times they tell me that I am a small boy. Can you please at least tell me whom am I?

       Whom am I? A Big Boy or a Small Boy - Whom am I? When Can I dance all those complicate moves?


Monday, May 8, 2017

Fun time with Summer time Dancing - Witness 2K17


Summer has arrived with all the heat and sweat in Chennai. I was bit worried after my school closure as to how would I survive the summer with just laptop and TV. But you know what, my Mom has already heard my mind and so they went ahead and enrolled me in the #The Dance Box Studios in Chennai nearby my house.

          Till the time I was enrolled there, my whole idea of dancing is only for Madhuri's songs or for Kathak of Birju Maharaj ji's.  Once I joined the #The Dance box Studios team, I learnt that there is more to dance than I thought. Wow, what a fun it is to dance in the actual studio and see our reflection in the mirror. Can you guys relate to my wonder? whatever movements I do in the hall would like totally in a different way in the mirror opposite to me. My left becomes right in the mirror. How is that possible? I asked my good friends, Govinda and Krishna and they gave me a big theory about reflections and images. These days, they are all telling me too much theory that I am not able to understand and when I tell them, they say that I had already grown into a big boy of 5 years and I should understand them (Listen, I am not yet 5 OK, and already my auntie in the school tells me not to think too deep and ask serious questions) So guys whom should I listen, to my auntie in the school or to my friends. I am totally confused you see. 

           Okay, okay coming back to my dancing. I have a good brother there by name @Sathish, who teaches us the dance and he is so fun to be around. He thought me so many new moves which I had already mastered. He teaches advance moves to senior kids like jumping upside down, doing rolls on the floor. I am eager to try them out, but nobody is allowing me to try them. They say I am too young to manage them. Guys, when I have Govinda and Krishna as my friends, then I am the strongest and big boy naa, then why do this team and Dance box get the idea that I cannot handle, can you please tell them and help me out. 
 
With my team


         The dancing part is fun and the moves are quiet cool you know. The dress was also very nice. I liked it, and was able to wear it even though it was sweaty in Chennai. The venue was awesome and dancing there is a wonderful experience. 

Waiting at the Concert hall

        Ha ha ha, thinking I will tell you all about it now itself. No way, my friends are calling me, so I am rushing off and would tell you more about the venue and dancing on the D-Day a lot. Stay tuned for more updates folks. You would also get a surprise in the next post. Watch for it OK?